Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Uitgaven

2,87%

€ -2.942

x € 1.000
2,87% Complete

Inkomsten

2,26%

€ 2.217

x € 1.000
2,26% Complete

Saldo

16,59%

€ -725

x € 1.000
Programma onderdelen

Wonen

Uitgaven

2,87%

€ -2.942

x € 1.000
2,87% Complete

Inkomsten

2,26%

€ 2.217

x € 1.000
2,26% Complete

Saldo

16,59%

€ -725

x € 1.000

Wonen

"Een aantrekkelijke woningvoorraad in Berkelland"

Wat speelt er?

  • Na 2020 zal na het aantal inwoners ook het aantal huishoudens dalen, waardoor meer aanbod van woningen ontstaat. Dit kan leegstand, waardedaling en vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving veroorzaken.
  • De woningmarkt gaat over gemeentegrenzen heen. Er is daarom een Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 opgesteld. Aanvullend is er ook een Lokale Woonagenda opgesteld.
  • In Berkelland kunnen tussen 2010 en 2025 570 woningen worden gebouwd. Er zijn tot 2016 385 woningen toegevoegd. Er is dus nog ruimte voor 185 woningen. Extra nieuwbouw hier bovenop is alleen mogelijk als daar sloop tegenover staat.
  • Het gaat steeds meer om het investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Dit kan door het verduurzamen of levensloopbestendig maken van bestaande woningen.
  • Er is in het centra (kernwinkelgebied) van kernen enige ruimte voor transformatie van bestaand vastgoed naar woningen om leegstand en verpaupering tegen te gaan.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Het aantal en type toe te voegen woningen past bij de behoefte in de kern -2.942 -2.942 -2.942 -2.942
Totaal lasten -2.942 -2.942 -2.942 -2.942
Baten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Het aantal en type toe te voegen woningen past bij de behoefte in de kern 2.217 2.217 2.217 2.217
Totaal baten 2.217 2.217 2.217 2.217
Resultaat -725 -725 -725 -725

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Regionale Woonagenda 2015-2025

Gemeenteraad, mei 2015

Verordening Starterslening gemeente Berkelland 2015

Gemeenteraad, december 2015

Verordening Blijverslening gemeente Berkelland

Gemeenteraad, juni 2016

Structuurvisie Wonen Eibergen

Gemeenteraad, februari 2016

Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018

Gemeenteraad, mei 2016

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2016

Berkelland

600

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

   

2016

Nederland

643

   

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2016

Berkelland

732

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

   

2016

Nederland

716

   

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2015

Berkelland

199

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

   

2015

Nederland

206

   

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2013

Berkelland

8,5

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

   

2013

Nederland

6,6