Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Uitgaven

0,22%

€ -223

x € 1.000
0,22% Complete

Inkomsten

0,05%

€ 47

x € 1.000
0,05% Complete

Saldo

4,04%

€ -177

x € 1.000
Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

Uitgaven

0,22%

€ -223

x € 1.000
0,22% Complete

Inkomsten

0,05%

€ 47

x € 1.000
0,05% Complete

Saldo

4,04%

€ -177

x € 1.000

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

"Een vitaal en innovatief buitengebied in Berkelland"

Wat speelt er?

  • Energiek en duurzaam ondernemen in de landbouw door innovatieve landbouw met als uitgangspunt duurzaamheid, leefbaarheid en goede inpassing.
  • Vraagstukken in het buitengebied zijn onder andere leegstand/hergebruik van stallen, duurzame energie, asbestdaken en circulaire landbouw. We leveren onze bijdrage aan het verkennen van oplossingen.
  • Het coulissenlandschap is drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit en draagt bij aan de kwaliteit van initiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, (mantel-)zorg en toerisme.
  • Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort. De onderlinge banden tussen mensen zijn sterk en veel voorzieningen worden zelf georganiseerd.

Speerpunten

(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied

Wat willen we bereiken?

  • Landbouwbedrijven produceren duurzaam.
  • Landbouwbedrijven beschikken over de juiste vergunningen.
  • Stoppende landbouwbedrijven beschikken over passende oplossingen voor sloop of hergebruik van leegstaand vastgoed.
  • Nieuwe functies versterken de gebruiksmogelijkheden in het buitengebied.

Initiatieven versterken ons prachtige landschap

Wat willen we bereiken?

  • Cultuurhistorische waarden blijven bewaard en worden versterkt.
  • Natuur– en landschapswaarden blijven bewaard en zijn versterkt.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied -110 -110 -110 -110
Initiatieven versterken ons prachtige landschap -71 -71 -71 -71
Het platteland blijft sociaal vitaal -42 -42 -42 -42
Totaal lasten -223 -223 -223 -223
Baten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied 0 0 0 0
Initiatieven versterken ons prachtige landschap 18 18 18 18
Het platteland blijft sociaal vitaal 29 29 29 29
Totaal baten 47 47 47 47
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -177 -177 -177 -177
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied 0 0 0 0
Initiatieven versterken ons prachtige landschap 0 0 0 0
Het platteland blijft sociaal vitaal 0 0 0 0
Totaal stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied 0 0 0 0
Initiatieven versterken ons prachtige landschap 0 0 0 0
Het platteland blijft sociaal vitaal 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -177 -177 -177 -177

Kaders die de raad heeft vastgesteld