Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Uitgaven

25,33%

€ -25.994

x € 1.000
25,33% Complete

Inkomsten

0,83%

€ 820

x € 1.000
0,83% Complete

Saldo

575,76%

€ -25.174

x € 1.000
Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities

Uitgaven

25,33%

€ -25.994

x € 1.000
25,33% Complete

Inkomsten

0,83%

€ 820

x € 1.000
0,83% Complete

Saldo

575,76%

€ -25.174

x € 1.000

Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities

"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Wat speelt er?

 • Voormekaar organisatie zit in de doorontwikkelfase
  Na de fase van pionieren is de fase van doorontwikkelen aangebroken, waarbij de ‘Voormekaar’ organisatie optimaal ingericht wordt om op maat aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden in de samenleving op wijk-/kernniveau. 
 • Innovatie van zorg en ondersteuning aan inwoners
  Inwoners kunnen vaak net zo goed of zelf beter hun boontjes doppen. Daarom speelt de gemeente Berkelland in op de behoeften en initiatieven van de inwoners. Eigen kracht en regie van de inwoners en ondersteuning op maat worden voorop gesteld, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die kwetsbaar zijn.
 • Toestroom van nieuwkomers
  Toestroom nieuwkomers met integratievraagstukken, oorlogstrauma’s en taalproblemen zorgen voor nieuwe uitdagingen bij gemeente en netwerkpartners (zoals de ‘Voormekaarteams’, jeugdzorg, scholen en de SDOA)
 • Mogelijkheden voor ondersteuning nog niet bij inwoners bekend
  Door de veelvoud aan mogelijkheden voor ondersteuning is het voor sommige hulpvragers moeilijk om zelf een keuze maken of hulp te organiseren.

Speerpunten

Doorontwikkelen organisatie en ondersteuning van ‘Voormekaar’

Wat willen we bereiken?

 • De opbouw en inrichting van de van de Voormekaar organisatie is afgerond.
 • De definitieve vorm van de Voormekaar organisatie is bepaald. Uiterlijk per 1 januari 2018 is deze organisatorische inrichting afgerond.

Faciliteren opstellen sociale kaart voor inwoners en organisaties

Wat willen we bereiken?

 • Tijdig de juiste ondersteuning inzetten waarbij inwoners samen met de ondersteuner of zelf in staat zijn om de juiste ondersteuning te kiezen en organiseren.

Heroriënteren op vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning

Wat willen we bereiken?

 • De infrastructuur voor vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning is verbeterd en sluit aan bij de initiatieven en behoeften uit de samenleving.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein -25.801 -25.798 -25.798 -25.798
Heroriëntatie vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteuning -192 -192 -192 -192
Totaal lasten -25.994 -25.990 -25.990 -25.990
Baten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Aanjagen verdere innovatie vanuit het sociaal domein 820 820 820 820
Heroriëntatie vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteuning 0 0 0 0
Totaal baten 820 820 820 820
Resultaat -25.174 -25.170 -25.170 -25.170

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Jongeren met delict voor rechter

%

2012

Berkelland

3,22

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

   

2012

Nederland

2,57

   

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inw

2015

Berkelland

370

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

   

2015

Nederland

569

   

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2012

Berkelland

2,5

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

   

2012

Nederland

5,66

   

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2015

Berkelland

9,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

   

2015

Nederland

10

   

Jongeren met jeugdreclassering

%

2015

Berkelland

0,6

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

   

2015

Nederland

0,5

   

Jongeren met jeugdbescherming

%

2015

Berkelland

1,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

   

2015

Nederland

1,2

   

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2014

Berkelland

33

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

   

2014

Nederland

60