Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Uitgaven

0,09%

€ -91

x € 1.000
0,09% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

2,09%

€ -91

x € 1.000
Programma onderdelen

Leefomgeving

Uitgaven

0,09%

€ -91

x € 1.000
0,09% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

2,09%

€ -91

x € 1.000

Leefomgeving

"Een prettige woon– en leefomgeving in de gemeente Berkelland"

Wat speelt er?

 • Bereikbaar met auto, fiets en bus
  Ook in de toekomst is het belangrijk dat onze winkelcentra, wijken, bedrijven en voorzieningen goed en veilig zijn te bereiken voor iedereen. De regiotaxi en buurtbus worden steeds belangrijker voor het vervoer in onze gemeente en regio. 
 • Betrokken bij je eigen leefomgeving
  Het is belangrijk dat inwoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun eigen buurt of wijk. We halen bij inwoners op welke zaken zij prioriteit geven en waar zij zich voor willen inzetten. Voor de lange termijn kaders gebruiken we de ontwikkelagenda die uit de kernenfoto’s is opgesteld.  
 • Duurzame leefomgeving
  We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030. Dit is in 2017 een ontwikkelprogramma, waaraan uitvoering wordt gegeven onder andere in het beheer van de leefomgeving.

Speerpunten

Bereikbaarheid via vervoersystemen

Wat willen we bereiken?

 • Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland voor iedereen bereikbaar zijn, ook zonder eigen auto of ander eigen vervoer.

Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk

Wat willen we bereiken?

 • Buurt– en dorpsorganisatie zorgen zelf voor inrichting of onderhoud met een buurtbudget.
 • Kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum is op orde.
 • Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt.

Omgevingsbeleid draagt bij aan leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting voorjaar 2019 in werking treden en heeft vier doelen:

 • versnellen en verbeteren van besluitvorming.
 • samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving.
 • vergroten bestuurlijke afwegingsruimte.
 • inzichtelijkheid, voorspelbaarheid, gebruiksgemak.

De Omgevingswet heeft vergaande gevolgen voor de huidige manier van besturen, organiseren en communiceren van gemeenten. De Implementatie van de Omgevingswet vraagt behoorlijk wat van gemeentes. Ze wordt ook wel ‘de vierde transitie’ genoemd. Niet alleen de wetgeving verandert, maar ook de rollen die overheden ten opzichte van elkaar en van hun inwoners hebben, alsook de digitalisering.

Vitale leefomgeving: versterken/ opstarten dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) en agendavorming per kern door inwoners

Wat willen we bereiken?

 • Dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) in de 4 grotere kernen krijgen.
 • De dorpsnetwerken leveren een integrale gebiedsagenda aan.
 • De dorpsnetwerken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van de agenda (gebiedscyclus) in samenspel met andere partijen.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk -91 -91 -91 -91
Totaal lasten -91 -91 -91 -91
Baten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0
Resultaat -91 -91 -91 -91

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Rapportage groenbeheer

2009

Speelruimteplan

2007

Groenstructuurplan

 

Speelruimtebeleid

2009