Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Uitgaven

18,76%

€ -19.248

x € 1.000
18,76% Complete

Inkomsten

76,77%

€ 75.429

x € 1.000
76,77% Complete

Saldo

1284,97%

€ 56.182

x € 1.000
Programma onderdelen

Financiën

Uitgaven

18,76%

€ -19.248

x € 1.000
18,76% Complete

Inkomsten

76,77%

€ 75.429

x € 1.000
76,77% Complete

Saldo

1284,97%

€ 56.182

x € 1.000

Wat speelt er?

  • In deze coalitieperiode hebben we een bezuinigingstaakstelling van € 4,8 miljoen.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.
  • De regelgeving rond de begroting is gewijzigd daardoor zijn een aantal extra overzichten verplicht

Speerpunten

Overzicht Overhead (bedragen x € 1.000)

De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording schrijven een overzicht van de overhead voor. In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven die de gemeente doet aan ondersteunende diensten en middelen die daarbij horen.

x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo 2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

Salarissen

 

-9.035

-9.035

-9.035

-9.035

-9.035

Duurzame goederen

 

-25

-25

-25

-25

-25

Leges en andere rechten

4

0

4

4

4

4

Overige goederen

0

-2.813

-2.813

-2.745

-2.745

-2.745

Rente

0

-284

-284

-284

-284

-284

Afschrijvingen

0

-697

-697

-697

-697

-697

Overige verrekeningen

0

-80

-80

-80

-80

-80

Ingeleend personeel

0

-120

-120

-120

-120

-120

Uitgeleend personeel

1.862

0

1.862

1.862

1.862

1.862

Inkomensoverdrachten Rijk

0

-6

-6

-6

-6

-6

Inkomensoverdrachten overige instellingen

0

-57

-57

-57

-57

-57

Totaal

1.866

-13.117

-11.251

-11.183

-11.183

-11.183

 

Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording schrijven een overzicht van de lasten en baten per taakveld voor. Dit overzicht geeft een beeld van waar de bedragen in de begroting naar toe gaan.

Taakveld

Omschrijving

Baten

Lasten

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Saldo 2020

0.1

Bestuur

0

-1.827

-1.827

-1.827

-1.827

-1.827

0.2

Burgerzaken

669

-661

8

8

8

8

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0

-249

-249

-249

-249

-249

0.4

Overhead

1.866

-13.116

-11.250

-11.183

-10.553

-10.553

0.5

Treasury

3.798

-3.016

782

849

1.017

1.185

0.61

OZB woningen

7.543

-867

6.675

6.675

6.675

6.675

0.62

OZB niet-woningen

1.172

-54

1.119

1.162

1.162

1.162

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

4

-6

-2

-2

-2

-2

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

60.555

0

60.555

60.164

59.505

59.031

0.8

Overige baten en lasten

208

-2.229

-2.021

-1.706

-1.931

-2.069

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

2.679

0

2.679

1.604

1.347

1.297

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

101.961

-101.961

0

-906

-1.110

-1.701

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

99

-2.245

-2.146

-2.239

-2.331

-2.424

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

-211

-211

-211

-211

-211

2.1

Verkeer en vervoer

203

-5.150

-4.947

-4.947

-4.947

-4.947

2.2

Parkeren

3

-36

-33

-33

-33

-33

2.3

Recreatieve havens

0

0

0

0

0

0

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

3.1

Economische ontwikkelingen

0

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

501

-503

-2

-2

-2

-2

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

62

-181

-118

-118

-118

-118

3.4

Economische promotie

287

-752

-465

-465

-415

-415

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

14

-2.457

-2.443

-2.443

-2.443

-2.443

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

130

-922

-792

-792

-792

-792

5.1

Sportbeleid en activering

0

-1.219

-1.219

-1.219

-1.199

-1.199

5.2

Sportaccommodaties

269

-597

-328

-328

-328

-328

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

-492

-492

-492

-492

-492

5.4

Musea

24

-127

-103

-103

-103

-103

5.5

Cultureel erfgoed

14

-425

-412

-412

-412

-412

5.6

Media

5

-611

-606

-606

-606

-606

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

68

-3.030

-2.962

-2.962

-2.962

-2.958

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

29

-1.543

-1.514

-1.511

-1.511

-1.511

6.2

Wijkteams

0

-2.089

-2.089

-2.089

-2.089

-2.089

6.3

Inkomensregelingen

7.733

-11.009

-3.276

-3.276

-3.276

-3.276

6.4

Begeleide participatie

0

-11.838

-11.838

-11.973

-11.973

-11.973

6.5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

-1.716

-1.716

-1.716

-1.716

-1.716

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

820

-6.481

-5.661

-5.661

-5.661

-5.661

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

-9.416

-9.416

-9.416

-9.416

-9.416

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

0

-852

-852

-852

-852

-852

7.1

Volksgezondheid

0

-1.408

-1.408

-1.408

-1.408

-1.408

7.2

Riolering

6.345

-5.216

1.129

1.121

1.134

1.127

7.3

Afval

3.748

-3.295

453

737

737

737

7.4

Milieubeheer

8

-1.488

-1.480

-1.464

-1.317

-1.317

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

264

-349

-85

-85

-85

-85

8.1

Ruimtelijke ordening

73

-791

-718

-718

-718

-718

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

931

-931

0

0

0

0

8.3

Wonen en bouwen

794

-1.513

-719

-719

-719

-719

 

Balansen 2017 - 2020 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

2017

2018

2019

2020

Immateriële vaste activa

181

181

181

181

Materiële vaste activa

99.731

101.381

102.681

102.681

Financiële vaste activa

28.809

26.309

23.809

21.309

Voorraden

3.314

2.841

1.953

1.320

Uitzettingen < 1 jaar

66.632

66.632

5.325

5.325

Liquide middelen

208

208

208

208

Overlopende activa

8.373

8.373

8.373

8.373

Totaal Activa

207.248

205.925

203.837

200.704

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

Eigen Vermogen

104.779

107.233

108.922

109.566

Voorzieningen

11.130

11.130

11.130

11.130

Vaste schulden > 1 jaar

67.423

63.646

59.869

56.092

Vlottende schulden < 1 jaar

13.681

13.681

13.681

13.681

Overlopende passiva

10.235

10.235

10.235

10.235

Totaal Passiva

207.248

205.925

203.837

200.704

 

Emu-saldi 2017 - 2019 (bedragen x € 1.000)

 

2016

2017

2018

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-507

-3.281

-3.365

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

5.250

5.143

5.143

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

180

180

180

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

8.000

4.951

1.200

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

 

 

 

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

 

 

 

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

 

 

 

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

 

 

 

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

 

 

 

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van

 

 

 

Verkoop van effecten:

 

 

 

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekend EMU-saldo

-3.215

-2.909

758

 

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Belastingen -937 -893 -893 -893
Overhead -13.066 -12.999 -12.419 -12.419
Overige baten en lasten -2.229 -1.914 -2.138 -2.277
Treasury -3.016 -2.848 -2.681 -2.513
Algemene uitkering 0 0 0 0
Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal lasten -19.248 -18.654 -18.131 -18.102
Baten Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Belastingen 9.004 9.004 9.004 9.004
Overhead 1.866 1.866 1.866 1.866
Overige baten en lasten 208 208 208 208
Treasury 3.798 3.698 3.698 3.698
Algemene uitkering 60.555 60.164 59.505 59.031
Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal baten 75.429 74.939 74.280 73.806
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 56.182 56.284 56.149 55.704
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Belastingen 0 0 0 0
Overhead 0 0 0 0
Overige baten en lasten 0 0 0 0
Treasury 0 0 0 0
Algemene uitkering 0 0 0 0
Mutatie reserves 0 0 0 0
Totaal stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen Begroting 2017 MJB 2018 MJB 2019 MJB 2020
Belastingen 0 0 0 0
Overhead 0 0 0 0
Overige baten en lasten 0 0 0 0
Treasury 0 0 0 0
Algemene uitkering 0 0 0 0
Mutatie reserves 2.679 1.604 1.347 1.297
Totaal onttrekkingen 2.679 1.604 1.347 1.297
Mutaties reserves 2.679 1.604 1.347 1.297
Gerealiseerd resultaat 58.861 57.888 57.496 57.001

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2017

Berkelland

6,04

Eigen begroting

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2017

Berkelland

5,35

Eigen begroting

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2017

Berkelland

654,12

Eigen begroting

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2017

Berkelland

0,04

Eigen begroting

Overhead

% van totale lasten

2017

Berkelland

0,11

Eigen begroting