Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen.

We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen.
Portefeuillehouder
Marijke van HaarenToelichting

O
Kwaliteit

In oktober 2017 worden de structuurvisies Wonen voor de grote kernen Borculo, Neede en Ruurlo vastgesteld. Daarin wordt een vermindering van het aantal geplande woningen als kader gesteld voor toekomstige bestemmingsplannen. Dit heeft naar verwachting ook gevolgen voor een aantal gemeentelijke grondexploitaties. We willen de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit als gevolg van het wijzigen van de verkaveling en de inrichting van de openbare ruimte behouden. Naast ruimtelijke consequenties zijn nadelige financiële effecten niet uitgesloten.

18-09-2017

In oktober 2017 worden de structuurvisies Wonen voor de grote kernen Borculo, Neede en Ruurlo vastgesteld. Daarin wordt een vermindering van het aantal geplande woningen als kader gesteld voor toekomstige bestemmingsplannen. Dit heeft naar verwachting ook gevolgen voor een aantal gemeentelijke grondexploitaties. We willen de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit als gevolg van het wijzigen van de verkaveling en de inrichting van de openbare ruimte behouden. Naast ruimtelijke consequenties zijn nadelige financiële effecten niet uitgesloten.


O
Tijd

Het bewaken van de gemeentelijke grondexploitaties is een continu proces. Per plan stellen we een exploitatiebegroting op waarin de verwachte uitgaven en opbrengsten in de tijd worden geraamd. Deze begrotingen actualiseren we minimaal jaarlijks. Via de paragraaf Grondbeleid in de jaarrekening leggen we hierover verantwoording af.

Het uitgiftetempo van beschikbare bouwkavels wordt mede bepaald door financieel economische marktomstandigheden. Demografische ontwikkelingen, aanbod vanuit de bestaande woningvoorraad en hypothecaire financierbaarheid spelen een rol op de woningmarkt. Economische groeimogelijkheden, infrastructuur en voldoende kwalitatief aanbod van personeel zijn aspecten die een rol spelen bij de vestiging van bedrijven. De gemeente probeert binnen haar mogelijkheden te faciliteren bij initiatieven die bijdragen aan een leefbare en vitale omgeving.

O
Geld

Als gevolg van de demografische ontwikkelingen staan woningbouwplannen onder druk. De gemeente kent - afgezet tegen de verwachte daling van het aantal huishoudens - een overschot aan nieuwbouwplannen. Via structuurvisies Wonen vertalen we de gewenste vermindering van het aantal toe te voegen woningen in bestemmingsplannen. De argumenten die in het regionale stoplichtmodel zijn opgenomen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van de structuurvisies. Daarmee willen we een zorgvuldige afweging maken op basis van volkshuisvestelijke en ruimtelijke aspecten. Dit kan er toe leiden dat ook gemeentelijke grondexploitaties voor woningbouw moeten worden bijgesteld. De financiële consequenties verwerken we minimaal jaarlijks bij het actualiseren van de exploitatiebegrotingen. Voor het opvangen van nadelige effecten op de waardering van gemeentelijke complexen is per begin 2017 nog een voorziening beschikbaar van circa € 2 miljoen. Deze post is niet bedoeld voor het dekken van nadelige effecten bij particuliere ontwikkelaren.

Naast woningbouwlocaties kent de gemeente nog enkele bedrijfsterreinen, met name De Kiefte in Eibergen en Everskamp in Ruurlo. Daarnaast neemt de gemeente samen met Oost Gelre deel in de ontwikkeling van Regionaal Bedrijventerrein Laarberg. Regionaal wordt gewerkt aan het in beeld brengen van de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan (uitbreiding van) bedrijfsterreinen. Dit onderzoek is de basis voor de actualisatie van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen [RPB]. Dit RPB vormt voor de provincie het kader bij de afwegingen rond planologische capaciteit in bestemmingsplannen. Op dit moment is er geen concrete aanleiding om rekening te houden met een verlaging van de uitgeefbare hoeveelheid bouwkavels.