Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum
Marijke van HaarenToelichting

G
Kwaliteit

Naast de borging van alle landschapselementen, bossen en natuur op de bestemmingsplankaart hebben we ook de planregels aangescherpt. Hiermee wordt de kwaliteit van de landschapswaarden en biodiversiteit beter geborgd bij vergunningverlening en kunnen we adequater optreden bij groene handhaving.

De aangepaste planregels voor de bestemming bos, natuur en groen landschapselement zijn toegezonden aan de projectleiders van het bestemmingsplan buitengebied met het verzoek deze te willen afstemmen en overnemen.

15-09-2017

Naast de borging van alle landschapselementen, bossen en natuur op de bestemmingsplankaart hebben we ook de planregels aangescherpt. Hiermee wordt de kwaliteit van de landschapswaarden en biodiversiteit beter geborgd bij vergunningverlening en kunnen we adequater optreden bij groene handhaving.

De aangepaste planregels voor de bestemming bos, natuur en groen landschapselement zijn toegezonden aan de projectleiders van het bestemmingsplan buitengebied met het verzoek deze te willen afstemmen en overnemen.


13-09-2017

Naast de borging van alle landschapselementen, bossen en natuur op de bestemmingsplankaart hebben we ook de planregels aangescherpt. Hiermee wordt de kwaliteit van de landschapswaarden en biodiversiteit beter geborgd bij vergunningverlening en kunnen we adequater optreden bij groene handhaving.


13-09-2017

Naast de borging van alle landschapselementen, bossen en natuur op de bestemmingsplankaart hebben we ook de planregels aangescherpt. Hiermee wordt de kwaliteit van de landschapswaarden en biodiversiteit beter geborgd bij vergunningverlening en kunnen we adequater optreden bij groene handhaving.


O
Tijd

We hebben sinds vorig jaar 2016 nu zo'n 70 groene handhaafzaken en het aantal loopt op. Het kost erg veel tijd om al deze zaken op te lossen. Dit omdat we eerst het keukentafelgesprek doen en dan kijken of overtreders bereid zijn om het te herstellen. Er zijn al veel zaken opgelost. De controle van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVON) op agrarische gewaspercelen in het kader van de zogenaamde 'Gecombineerde opgave' werkt contra productief. Geregistreerde agrarische gewaspercelen moeten volgens de regels van de RVON vrij zijn van begroeiing terwijl struweel-randbeplanting een ecologische en landschappelijke waarde heeft.  De afwezigheid van controle op de eigendomsgrenzen bij graslandpercelen werkt bemesting buiten deze percelen in de hand.  Wanneer de handleiding van de RVO niet wordt aangepast en de controle geen rekening houdt met landschappelijke kwaliteiten werkt dit verarming van landschappelijk en ecologisch kwaliteit in de had. Wij  bereiden vanuit Achterhoekse gemeenten een brief over dit onderwerp voor naar het ministerie van Economische  Zaken. 

De brief is inmiddels verstuurd en hierop is nog geen reactie binnen gekomen.  In najaar 2017 contact leggen we contact met EZ wanneer het antwoord komt.

 

--
Geld