Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Sport

Sport

"Een leven lang met plezier en verantwoord sporten"

Wat speelt er?

 • Ontmoeten van mensen is een belangrijke voorwaarde voor een sterke samenleving. Vernieuwende vormen van samenwerking (synergie) en naoberschap zijn nodig als antwoord op de krimp.
 • Naast fysieke en mentale effecten hebben sport en bewegen ook sociaal maatschappelijke effecten. Het bevordert maatschappelijke participatie, sociale activering, samenhang, welzijn en gezondheid.
 • Mensen worden aangespoord/geprikkeld om te gaan en blijven sporten en bewegen, zodat zij een actieve leefstijl ontwikkelen (sportparticipatie en een gezonde eet- en leefstijl)
 • Er is meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners, bedrijven en verenigingen. (Sport)verenigingen worden steeds zelfstandiger en toekomstbestendiger. Hierdoor wordt de taak en financiële bijdrage van de gemeente kleiner.

Speerpunten

Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners

Wat willen we bereiken?

 • Meer inwoners voldoen aan de Nederlands Norm Gezond Bewegen.
 • Meer inwoners hebben een gezond gewicht.
 • Het aantal ‘schoolgerichte’ sportverenigingen is vergroot.
 • De sportparticipatie voor inwoners tot 19 is gelijk gebleven.
 • De sportparticipatie voor inwoners vanaf 19 jaar is gestegen.

Gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties zijn verzelfstandigd

Wat willen we bereiken?

 • Lopende privatiserings- en revitaliseringsprojecten buitensport ronden wij af.
 • Voor de binnensport grijpen wij natuurlijke momenten aan om de binnenpost andere te organiseren.

Iedereen kan meedoen aan een leven lang actief sporten en bewegen

Wat willen we bereiken?

 • De financiële positie van inwoners is geen belemmering voor sportdeelname.
 • Met Achterhoek in Beweging willen wij de Achterhoek beter positioneren op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.
 • Een beperking is geen belemmering voor sportdeelname.

Toekomstbestendige sportverenigingen

Wat willen we bereiken?

 • Bewustwording bij en ondersteuning van sportverenigingen om te anticiperen op de effecten van krimp van ledenaantallen.
 • Sterke en vitale sportverenigingen

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners -20 0 -20 -20 0 0
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen -178 0 -178 -178 -178 -178
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -826 0 -826 -590 -590 -590
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland -80 -2 -82 -79 -79 -79
Totaal lasten -1.104 -2 -1.106 -866 -846 -846
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Er is een actieve en gezonde leefstijl onder alle inwoners 0 0 0 0 0 0
We subsidiëren jeugdleden van sportverenigingen 0 0 0 0 0 0
Beheren van gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 269 0 269 269 269 269
Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 269 0 269 269 269 269
Resultaat -835 -2 -838 -598 -578 -578

Kaders die de raad heeft vastgesteld