Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

Ontwikkelprogramma Plattelandsontwikkeling

"Een vitaal en innovatief buitengebied in Berkelland"

Wat speelt er?

  • Energiek en duurzaam ondernemen in de landbouw door innovatieve landbouw met als uitgangspunt duurzaamheid, leefbaarheid en goede inpassing.
  • Vraagstukken in het buitengebied zijn onder andere leegstand/hergebruik van stallen, duurzame energie, asbestdaken en circulaire landbouw. We leveren onze bijdrage aan het verkennen van oplossingen.
  • Het coulissenlandschap is drager van ecologische en landschappelijke kwaliteit en draagt bij aan de kwaliteit van initiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, (mantel-)zorg en toerisme.
  • Het platteland kent veel verenigingen, buurtschappen enzovoort. De onderlinge banden tussen mensen zijn sterk en veel voorzieningen worden zelf georganiseerd.

Speerpunten

(Agrarisch) ondernemen is basis voor een vitaal buitengebied

Wat willen we bereiken?

  • Landbouwbedrijven produceren duurzaam.
  • Landbouwbedrijven beschikken over de juiste vergunningen.
  • Stoppende landbouwbedrijven beschikken over passende oplossingen voor sloop of hergebruik van leegstaand vastgoed.
  • Nieuwe functies versterken de gebruiksmogelijkheden in het buitengebied.

Initiatieven versterken ons prachtige landschap

Wat willen we bereiken?

  • Cultuurhistorische waarden blijven bewaard en worden versterkt.
  • Natuur– en landschapswaarden blijven bewaard en zijn versterkt.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma -62 0 -62 -62 -62 -62
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer -111 -20 -131 -71 -71 -71
We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de Berkellandddag voor bewustwording en kennisdelen dover duurzame landbouw -110 0 -110 -110 -110 -110
Totaal lasten -283 -20 -303 -243 -243 -243
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma 29 0 29 29 29 29
Het stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer 58 18 76 18 18 18
We organiseren netwerkbijeenkomsten zoals de Berkellandddag voor bewustwording en kennisdelen dover duurzame landbouw 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 87 18 105 47 47 47
Resultaat -197 -3 -198 -197 -197 -197

Kaders die de raad heeft vastgesteld