Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

"Berkelland bruist van de energie"

Wat speelt er?

 • Er is veel steun om in 2019 één derde van het energieverbruik duurzaam op te wekken en/of te besparen t.o.v. 2011. Ook is het energie uitvoeringsprogramma 2015 tot en met 2018 (EUP) vastgesteld medio mei 2016;
 • We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030, zoals met de Achterhoekse gemeenten in 2013 is afgesproken;
 • De samenleving zoekt steeds meer naar duurzame ontwikkelingen zoals opwekking van energie met biogas, wind en zonne-energie;
 • De vraag, initiatieven en investeringsbereidheid op het terrein van besparing en duurzame energieopwekking nemen toe. Berkelland bruist!;
 • Met energierenovatie (isolatie) in 2100 particuliere woningen werd zo de afgelopen vijf jaar € 6,5 miljoen in de lokale economie geïnvesteerd. Aanjager hiervoor was de Achterhoek bespaart regeling.
 • De samenwerking van de Achterhoekse gemeenten (AGEM en ADV ) krijgt steeds meer vorm en inhoud in bijvoorbeeld het verduursaamenergieloket.nl. Er is een interactief netwerk;
 • Berkelland ligt in een van drie regio’s die het meeste zonne-energie per inwoner produceert . Inwoners van Berkelland raadplegen het meest de zonatlas site binnen de provincie Gelderland;
 • Er is steeds meer samenwerking zichtbaar tussen inwoners van de kernen en agrariërs. Zij pakken in toenemende mate  de kansen om energie duurzaam op te wekken;   
 • Op bedrijventerrein Ruurlo is met Platform BV Berkelland een start gemaakt met energie scans. Er is een kleine groep koplopers die vergaand wil verduurzamen. 

Speerpunten

De gemeente neemt haar rol door voorbeeld te zijn en (maatschappelijk) initiatief aan te jagen

Wat willen we bereiken?

 • We stellen middelen beschikbaar voor het faciliteren van duurzame energie-opwekinstallaties die robuust en zichtbaar bijdragen aan onze ambitie
 • De gemeente geeft het voorbeeld door tot 2019 de openbare verlichting energiezuiniger te maken met 690 LED’s en dimmers. Daarnaast onderzoeken we 35 gemeentelijke gebouwen met de doelstelling ze energieneutraal te maken en schaffen we drie elektrische voertuigen aan.
 • Puur stimulerende, aanjagende en ondersteunende rol. Tot en met 2018 zoeken we meer aansluiting met bestaande netwerken. We gaan nieuwe relaties aan met partijen die bijdragen aan de doelstelling in m3 en kWh. We stimuleren initiatieven die de collectieve betrokkenheid bij een energieneutraal Berkelland verder verhogen.

Het vliegwiel wordt in beweging gezet door energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven

Wat willen we bereiken?

 • Stimuleren om voor 2019 85 miljoen kilowattuur (elektriciteit) en circa 13 miljoen m3 aan aardgasverbruik (warmte) duurzaam op te wekken en/of te besparen. Dit realiseren we door tot 2019 bij 1500 woningen (van voor 1980) een energierenovatie uit te voeren. Bovendien realiseren we 7000 aansluitingen voor zonne-energie bij woningen en bedrijven. 
 • Realiseren van verbindingen van het EUP  met de woonagenda en ontwikkelagenda’s voor de 4 kernen. Ook verbanden leggen met het ontwikkelprogramma plattelandsontwikkeling, de agenda van de OGO en de economische agenda.

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

EUP 2015-2018

 2015

 

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. -54 0 -54 -54 -54 -54
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden -3.372 0 -3.372 -3.239 -3.239 -3.239
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op -386 -450 -836 -385 -238 -238
Totaal lasten -3.812 -450 -4.262 -3.678 -3.531 -3.531
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. 54 0 54 54 54 54
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden 3.826 0 3.826 3.976 3.976 3.976
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 3.879 0 3.879 4.029 4.029 4.029
Resultaat 67 -450 -383 351 499 499

Algemeen

Voor de deelprojecten Achterhoek Bespaart, Zichtbare duurzame opwekking, Energiescan bedrijven en Energieonderzoek gemeentelijke gebouwen is € 930.000 beschikbaar gesteld. In 2016 is voor Achterhoek Bespaart ongeveer € 37.000 aangewend. Voor 2017 schatten we ongeveer de helft van het restantbudget nodig te hebben.