Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

"Meedoen en werk voor iedereen"

Wat speelt er?

 • Bereikbaarheid
  Fysieke en digitale bereikbaarheid in heel Berkelland zijn noodzakelijk voor zowel inwoners als bedrijven. Dit bepaalt of werknemers of bedrijven hier blijven, doorgroeien of zich hier vestigen. Daarom blijft bereikbaarheid een topprioriteit.
 • Ontwikkeling werkgelegenheid
  Hoewel de werkgelegenheid weer iets toeneemt, is het voor veel werklozen nog steeds lastig om werk te vinden. Ook op de langere termijn blijft er sprake van een ruime arbeidsmarkt (meer werkzoekenden dan vacatures) Door een veranderende samenstelling van de beroepsbevolking en veranderingen in de vraag naar werknemers is het van groot belang om alles in het werk te stellen om het aanbod te laten matchen op de vraag. Ook kwetsbare groepen moeten kansen krijgen en meedoen.
 • Samenwerking en regionale profilering
  We kunnen meer bereiken als ondernemers, organisaties en lokaal, regionale, euregionale overheden en provincie met elkaar samenwerken. Zo wordt er door deze partijen hard gewerkt aan een nieuwe profilering van de Achterhoek als SmartHub Achterhoek: de Achterhoek excelleert in Smart Industry, waarvan niet alleen de maakindustrie de vruchten plukt, maar ook andere sectoren zoals de zorg en de agrofood.

Algemeen

SDOA
Uit de tweede bestuursrapportage van de SDOA blijkt dat we meer uitgaven hebben voor bijzondere bijstand en voor inkomensvoorzieningen.  De stijging van het aantal inkomensvoorzieningen is het gevolg van een groeiend aantal uitkeringsgerechtigden.

WSW
De ontmanteling van Hameland is nagenoeg voltooid. Onze inspanningen om beschut werk meer lokaal te regelen lijken de vruchten af te werpen. Zoals het er nu uitziet geven we in 2017 ongeveer € 325.000 minder uit dan verwacht. We storten dit voordeel in de reserve Nadelen Decentralisaties.

Subsidie Voedselbank
Op verzoek van de gemeenteraad verhogen we de begrotingspost voor subsidie aan de Voedselbank voor 2017 met € 3.640. Waardoor voor 2017 ook de subsidie kan worden verhoogd.

Statushouders
Onze taakstelling voor het huisvesten van statushouders in 2017 is vastgesteld op 40. We hebben inmiddels 66 statushouders gehuisvest. Dit is 26 meer dan de taakstelling. Voor het eerste halfjaar 2018 is de landelijke verwachting dat de taakstelling zal verdubbelen. Dit komt vooral door na-reizigers in het kader van gezinshereniging. Hoe dit over de gemeenten verdeeld wordt is nog niet bekend.

Speerpunten

Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed

Wat willen we bereiken?

 • Samenwerking en overleg zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de (lokale, regionale) arbeidsmarkt. Er zal sprake zijn van een betere doorstroming naar het bedrijfsleven en dit is een belangrijk wapen tegen de (jeugd) werkloosheid.

Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht

Wat willen we bereiken?

 • We willen aantrekkelijke bedrijventerreinen en winkelgebieden, compact en zonder leegstand, waarbij de fysieke en digitale bereikbaarheid optimaal zijn.

Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd

Wat willen we bereiken?

 • Breedbandvoorzieningen zijn noodzakelijk voor inwoners, bedrijven en buitengebied. Glasvezel in het buitengebied is aangelegd en we zijn op koers met de aanleg ervan op bedrijventerreinen.
 • Fysieke bereikbaarheid is ook van groot belang en een goede, veilige wegverbinding van de Laarberg naar de A1 versterkt dit. Bovendien zorgt het voor de ontwikkeling van de Laarberg, voor een verbetering van het ondernemersklimaat en groei van werkgelegenheid.

Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden)

Wat willen we bereiken?

 • De samenwerking die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden dient verder te worden uitgebouwd. Zowel op lokaal als (eu)regionaal niveau. We hebben elkaar nodig om de juiste prioriteiten te stellen en doelen te stellen.

Kwetsbare groepen doen mee

Wat willen we bereiken?

 • Er zijn inwoners die door allerlei oorzaken kwetsbaar zijn. Het doel is om deze inwoners zichtbaar te maken en te ondersteunen bij hun deelname in de samenleving, waarbij gestreefd wordt naar betaalde arbeid.
 • Iedereen levert naar vermogen inbreng. We blijven actief in zowel de samenwerking met de SDOA en het bedrijfsleven als met eigen lokale (proef) projecten.
 • We hebben verscherpt aandacht voor de nieuwe instroom van inwoners die onder de Participatiewet vallen (voormalig Wajong en WSW) zodat ook deze mensen een passende werkplek krijgen.
 • De ontmanteling Hameland is vergevorderd en de landing van de medewerkers in een passende werkplek (in dienst van de gemeente, maar ook werkzaam bij een andere werkgevers) verloopt goed.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. -703 0 -703 -198 -198 -198
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden -97 0 -97 -97 -47 -47
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is -11 0 -11 -11 -11 -11
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. -76 0 -76 -76 -76 -76
Versterken van industrieterreinen. -737 0 -737 -503 -503 -503
Voortdurend koppen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) -12.553 -1.175 -13.728 -12.553 -12.553 -12.553
We zoeken samen met andere partijen naar werkplekken voor medewerkers die voorheen bij Hameland, beschut binnen, werkten -8.086 -2.050 -10.136 -8.132 -8.132 -8.132
Totaal lasten -22.264 -3.225 -25.489 -21.570 -21.520 -21.520
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. 30 0 30 30 30 30
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden 0 0 0 0 0 0
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is 0 0 0 0 0 0
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. 54 8 54 54 54 54
Versterken van industrieterreinen. 495 0 495 501 501 501
Voortdurend koppen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) 7.814 0 7.814 7.814 7.814 7.814
We zoeken samen met andere partijen naar werkplekken voor medewerkers die voorheen bij Hameland, beschut binnen, werkten 90 90 0 0 0 0
Totaal baten 8.484 98 8.394 8.400 8.400 8.400
Resultaat -13.780 -3.127 -17.094 -13.170 -13.120 -13.120

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Economische Agenda 2016-2020

Vastgesteld door de raad op 14 juni 2016