Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities

Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities

"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Wat speelt er?

 • Voormekaar organisatie zit in de doorontwikkelfase
  Na de fase van pionieren is de fase van doorontwikkelen aangebroken, waarbij de ‘Voormekaar’ organisatie optimaal ingericht wordt om op maat aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden in de samenleving op wijk-/kernniveau. 
 • Innovatie van zorg en ondersteuning aan inwoners
  Inwoners kunnen vaak net zo goed of zelf beter hun boontjes doppen. Daarom speelt de gemeente Berkelland in op de behoeften en initiatieven van de inwoners. Eigen kracht en regie van de inwoners en ondersteuning op maat worden voorop gesteld, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die kwetsbaar zijn.
 • Toestroom van nieuwkomers
  Toestroom nieuwkomers met integratievraagstukken, oorlogstrauma’s en taalproblemen zorgen voor nieuwe uitdagingen bij gemeente en netwerkpartners (zoals de ‘Voormekaarteams’, jeugdzorg, scholen en de SDOA)
 • Mogelijkheden voor ondersteuning nog niet bij inwoners bekend
  Door de veelvoud aan mogelijkheden voor ondersteuning is het voor sommige hulpvragers moeilijk om zelf een keuze maken of hulp te organiseren.

Algemeen

In de primitieve begroting 2017 van Voormekaar zijn nog steeds eigen dekkingsmiddelen van Berkelland opgenomen. Dit vloeit nog steeds voort uit de aanvankelijke vrees dat we de nieuwe taken op het gebied van Begeleiding en Jeugdzorg niet uit de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zouden kunnen dekken. Aan het begin van deze raadsperiode is afgesproken dat nieuwe taken op het gebied van Wmo en Jeugd uitgevoerd zullen worden met de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen (uitgangspunt is dus budgetneutraliteit). 

Inmiddels blijkt uit de jaarrekening 2015 en 2016 dat deze vrees niet terecht is en dat wij inderdaad nieuwe taken op het gebied van Wmo en Jeugd kunnen uitvoeren met de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Er is zelfs sprake van verdere daling van de lasten, met name doordat de bestedingen voor PGB steeds verder teruglopen, van ca. € 3 miljoen in 2015 naar ca. € 1 miljoen in 2017. Wij hebben u hierover bij de Voorjaarsnota ook al geïnformeerd.

Met nog enkele maanden in zicht en met de huidige financiële stand van zaken verwachten wij in 2017 een licht positief resultaat ten opzichte van de begroting 2017; wij kunnen nu nog niet nader duiden welke omvang dit resultaat heeft. Nu ook de prognose van 2017 meer vorm krijgt is de conclusie dat de eigen middelen ter dekking van de lasten voor begeleiding en Jeugdzorg niet nodig zijn. Het daarmee gepaard gaande bedrag in de omvang van € 2.375.000,- wordt conform de afspraken toegevoegd aan de reserve nadelen decentralisaties. Dit in afwachting van een voorstel om het noodzakelijke plafond voor deze reserve te bepalen, en de middelen die dan beschikbaar komen te bestemmen.

Speerpunten

Doorontwikkelen organisatie en ondersteuning van ‘Voormekaar’

Wat willen we bereiken?

 • De opbouw en inrichting van de van de Voormekaar organisatie is afgerond.
 • De definitieve vorm van de Voormekaar organisatie is bepaald. Uiterlijk per 1 januari 2018 is deze organisatorische inrichting afgerond.

Faciliteren opstellen sociale kaart voor inwoners en organisaties

Wat willen we bereiken?

 • Tijdig de juiste ondersteuning inzetten waarbij inwoners samen met de ondersteuner of zelf in staat zijn om de juiste ondersteuning te kiezen en organiseren.

Heroriënteren op vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning

Wat willen we bereiken?

 • De infrastructuur voor vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning is verbeterd en sluit aan bij de initiatieven en behoeften uit de samenleving.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking -675 411 -264 -675 -675 -675
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. -216 0 -216 -216 -216 -216
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. -5.786 -2.436 -8.222 -4.529 -4.529 -4.529
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet PGB) -3.230 2.230 -1.000 -3.230 -3.230 -3.230
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) -8.416 1.426 -6.990 -8.416 -8.416 -8.416
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet- zorg in natura) -8.952 610 -8.342 -8.952 -8.952 -8.952
Totaal lasten -27.276 2.242 -25.034 -26.019 -26.019 -26.019
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking 0 0 0 0 0 0
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. 0 0 0 0 0 0
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. 1.116 4 1.106 2 2 2
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet PGB) 0 0 0 0 0 0
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) 820 180 1.000 820 820 820
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet- zorg in natura) 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 1.936 184 2.106 822 822 822
Resultaat -25.340 2.426 -22.928 -25.197 -25.197 -25.197

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar

13 december 2016

3D Beleidskader ‘Voormekaar in Berkelland 2015-2016

28 oktober 2014

Beleidskader Participatiewet

28 oktober 2014

Visienota ‘Meedoen naar vermogen’

2 april 2013

Lokaal gezondheidsbeleid ‘Voorkomen is beter dan genezen’

26 juni 2013