Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Leefomgeving

Leefomgeving

"Een prettige woon– en leefomgeving in de gemeente Berkelland"

Wat speelt er?

 • Bereikbaar met auto, fiets en bus
  Ook in de toekomst is het belangrijk dat onze winkelcentra, wijken, bedrijven en voorzieningen goed en veilig zijn te bereiken voor iedereen. De regiotaxi en buurtbus worden steeds belangrijker voor het vervoer in onze gemeente en regio. 
 • Betrokken bij je eigen leefomgeving
  Het is belangrijk dat inwoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun eigen buurt of wijk. We halen bij inwoners op welke zaken zij prioriteit geven en waar zij zich voor willen inzetten. Voor de lange termijn kaders gebruiken we de ontwikkelagenda die uit de kernenfoto’s is opgesteld.  
 • Duurzame leefomgeving
  We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030. Dit is in 2017 een ontwikkelprogramma, waaraan uitvoering wordt gegeven onder andere in het beheer van de leefomgeving.

Algemeen

N18
Naast de kosten voor het aanpassen/plaatsen van straatnaamborden zijn er kosten voor de onkostenvergoedingen aan de eigenaren/bewoners van de adressen die als gevolg van uw besluit een nieuw adres krijgen. Het gaat om circa 80 adressen die aanmerking komen voor een onkostenvergoeding, waaronder een substantieel aantal bedrijven. De totale kosten hiervoor worden geraamd op circa 15.000 euro.

Fietsbaan Berkelland
Nieuwe verbinding
Door de aanleg van de nieuwe N18 wordt de fietsbaan Eibergen-Groenlo doorsneden. Bij het beoordelen van de ontwerpen van de N18 is geconstateerd dat het huidige ontwerp van de fietsbaan verbeterd kan worden.
Er wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen de oude N18 en de fietsbaan bij de ballastput. Als het meer- en minderwerk wordt verrekend dan zijn de extra kosten (€ 15.000,--)voor de gemeente.
Groot voordeel van de wijziging is dat er meer blijft behouden van de huidige fietsbaan en het gebruik van de fietsbaan aantrekkelijker wordt.

Aanpassingen kom Eibergen
In de kom Eibergen zijn veel klachten over de fietsbaan. Er wordt met name geklaagd over het niet krijgen van voorrang en de (on)zichtbaarheid van de fietsers.  Samen met de industriekring BVBE, Fietsersbond, VVN en de politie is gekeken hoe de fietsbaan duidelijker zichtbaar te maken. Uitkomst is het plaatsen van stopborden en het visueel smaller maken van de oversteken. Voor de (onbekende) weggebruiker is het hierdoor beter te herkennen als oversteek. Er zijn 10 aan te passen oversteken

Aanpassingen traject Neede-Groenlo
Het aanbrengen van kantmarkering geeft fietsers meer steun in schemer en duisternis. Daarnaast heeft het een goede invloed op de positie van de fietsers op de rijbaan. De verkeersveiligheid en het comfort wordt daardoor verbeterd.

Cofinanciering Provincie Gelderland
Bovenstaande projecten worden samengevoegd als één project om de fietsbaan te verbeteren. De provincie biedt cofinanciering (50% van kosten) voor projecten ter verbetering van bovenlokale fietsverbindingen.  De totale kosten worden geroot op € 101.000,--
De provincie heeft 50 % financiering toegezegd. Het gemeentelijke deel kan worden betaald uit de post verkeersplannen/-maatregelen (budget 2017).

Speerpunten

Bereikbaarheid via vervoersystemen

Wat willen we bereiken?

 • Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland voor iedereen bereikbaar zijn, ook zonder eigen auto of ander eigen vervoer.

Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor eigen buurt of wijk

Wat willen we bereiken?

 • Buurt– en dorpsorganisatie zorgen zelf voor inrichting of onderhoud met een buurtbudget.
 • Kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum is op orde.
 • Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt.

Omgevingsbeleid draagt bij aan leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting voorjaar 2019 in werking treden en heeft vier doelen:

 • versnellen en verbeteren van besluitvorming.
 • samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving.
 • vergroten bestuurlijke afwegingsruimte.
 • inzichtelijkheid, voorspelbaarheid, gebruiksgemak.

De Omgevingswet heeft vergaande gevolgen voor de huidige manier van besturen, organiseren en communiceren van gemeenten. De Implementatie van de Omgevingswet vraagt behoorlijk wat van gemeentes. Ze wordt ook wel ‘de vierde transitie’ genoemd. Niet alleen de wetgeving verandert, maar ook de rollen die overheden ten opzichte van elkaar en van hun inwoners hebben, alsook de digitalisering.

Vitale leefomgeving: versterken/ opstarten dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) en agendavorming per kern door inwoners

Wat willen we bereiken?

 • Dorpsnetwerken (buurt– en dorpsorganisatie) in de 4 grotere kernen krijgen.
 • De dorpsnetwerken leveren een integrale gebiedsagenda aan.
 • De dorpsnetwerken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van de agenda (gebiedscyclus) in samenspel met andere partijen.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren -744 0 -744 -744 -744 -744
We overleggen met inwoners over speelplekken -91 0 -91 -91 -91 -91
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente -579 -272 -851 -517 -517 -517
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering -5.216 0 -5.216 -5.224 -5.211 -5.218
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen -365 -11 -376 -363 -363 -363
We beheren en onderhouden het openbaar groen -2.673 18 -2.656 -2.685 -2.685 -2.685
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik -200 51 -150 -180 -180 -180
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan -97 0 -97 -97 -97 -97
We onderhouden onze infrastructuur -5.354 0 -5.354 -5.318 -5.318 -5.318
Totaal lasten -15.321 -215 -15.536 -15.220 -15.208 -15.214
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Het wettelijk doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren 1 0 1 1 1 1
We overleggen met inwoners over speelplekken 0 0 0 0 0 0
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente 108 0 108 108 108 108
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering 6.345 0 6.345 6.345 6.345 6.345
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen 264 0 264 264 264 264
We beheren en onderhouden het openbaar groen 38 0 38 51 51 51
We brengen samen met inwoners en gebruikers in beeld of huidige wegfuncties nog passen bij het huidige gebruik 1 0 1 1 1 1
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan 0 0 0 0 0 0
We onderhouden onze infrastructuur 204 0 204 204 204 204
Totaal baten 6.962 0 6.962 6.974 6.974 6.974
Resultaat -8.358 -215 -8.573 -8.246 -8.234 -8.240

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Rapportage groenbeheer

2009

Speelruimteplan

2007

Groenstructuurplan

 

Speelruimtebeleid

2009