Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Financiën

Wat speelt er?

  • In deze coalitieperiode hebben we een bezuinigingstaakstelling van € 4,8 miljoen.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.
  • De regelgeving rond de begroting is gewijzigd daardoor zijn een aantal extra overzichten verplicht

Algemeen

Verkiezingen
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn €12.000 duurder uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral door het inzetten van extra tellers. En de aanschaf van nieuwe software.

Antidiscriminatievoorziening
Bij de gemeente Oude IJsselstreek hebben we een voorziening gecreëerd voor het melden van discriminatie. Dit is €4.000 goedkoper dan begroot.

Afrekening fractievergoedingen
De raadsfracties ontvangen voor bestuursondersteuning jaarlijks een fractievergoeding. Aan het eind van het dienstjaar wordt hierover verantwoording afgelegd. Binnen bepaalde normen moeten niet bestede middelen terug worden gestort. Over 2016 is dit voor alle fracties samen een bedrag van ongeveer € 11.000.

Accountantskosten
Tot vorig jaar werd de verantwoording en controle van de (meeste) Provinciale subsidies meegenomen in het jaarrekeningtraject van de SISA (Single Information Single Audit). Deze werkwijze is voor deze bijdragen niet meer van toepassing. Dat betekent dat per traject een afzonderlijke accountantsverklaring noodzakelijk is. De kosten hiervan zijn aanzienlijk hoger dan dat ze beoordeeld worden in het jaarrekeningtraject. Jaarlijks hebben we verschillende projecten die hiervoor in aanmerking komen. Dit jaar zijn o.a. accountantsverklaringen gevraagd voor de Stofwolk, Nedvang, fietspad Grolseweg en fietsbaan Neede. We schatten in dat we hier structureel € 20.000 extra voor nodig hebben. We dekken de extra kosten uit de stelpost prijscompensatie.

Lijkschouwingen
De tarieven van de lijkschouwingen zijn de afgelopen jaren gestegen. Omdat het een wettelijke taak is worden we geconfronteerd met meer kosten. De extra kosten bedragen ongeveer € 11.000 structureel. We dekken deze verhoging uit de stelpost prijscompensatie.

Renteopbrengsten
In de najaarsnota 2016 is de prognose van de renteopbrengsten geactualiseerd. Deze actualisatie is niet goed vertaald naar de begroting 2017. Daardoor hebben we €200.000 meer opbrengsten dan begroot.

Algemene uitkering en uitkering sociaal domein
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt in de mei- en septembercirculaire aangepast. Omdat de meicirculaire niet meer verwerkt kon worden in de voorjaarsnota verwerken we deze nu in de najaarsnota. Gevolg daarvan is dat we nog een postief effect zien voor de algemene uitkering. Het Rijk geeft meer uit dan ze hadden verwacht. Dit leidt ook tot hogere inkomsten voor ons. In de septembercirculaire is het voordeel afgezwakt omdat er enkele meevallers waren waardoor de Rijksuitgaven toch lager uitvallen dan in mei gedacht. Desondanks zien we een voordeel van € 1.225.000 op de algemene uitkering.

Voor de uitkering voor het sociaal domein is het beeld minder gunstig. In de meicirculaire stond een verlaging van de uitkering van iets meer dan een half miljoen. Met de septembercirculaire is het nadeel nog iets groter namelijk € 548.000. In alle prognoses is al rekening gehouden met deze lagere uitkering.

Algemene baten en lasten
Op de post algemene baten en lasten ramen we baten en lasten waarvan we verwachten dat we ze moeten doen, maar waarvan we dat nog niet zeker weten. Op dit moment weten we van de meeste onderwerpen dat ze niet tot uitgaven in 2017 zullen leiden. Bijvoorbeeld omdat de voorbereiding nog bezig is of omdat we het op een andere manier in onze werkwijze hebben gepast.  We kunnen daarom lasten ter hoogte van € 1.236.562 vrij laten vallen bij algemene baten en lasten. Hiervan wordt € 562.881 gebruikt om hogere lasten op andere plekken op te vangen of minder inkomsten. Dit laatste is het geval voor de onttrekking aan de reserve bestuurlijke claims ter dekking van het Individueel Keuze Budget. Dit was in de begroting opgenomen, bij algemene baten en lasten als last met als dekking een onttrekking aan de reserve. In de jaarrekening 2016 hebben we dit echter als nog te betalen bedrag op moeten nemen. Hierdoor hebben we dit jaar de lasten niet, maar is ook de onttrekking (inkomst) niet nodig.

Verkoop gebouwen
Het beleid van de gemeente is er op gericht om gemeentelijk vastgoed waar mogelijk af te stoten. In dit kader hebben we twee panden in Ruurlo die niet gebruikt werden voor de openbare dienst en een voormalig onderwijsgebouw verkocht. De eenmalige opbrengst is € 372.000,-.
Voorstel is om dit voordeel toe te voegen aan de algemene reserve.

Herstelkosten waarderingskamer en aansluiting BAG/WOZ
In de najaarsnota 2016 is geld beschikbaar gesteld voor herstelwerkzaamheden door het GBT om aan de eisen van de waarderingskamer te voldoen en de aansluiting BAG/WOZ te realiseren. Een gedeelte van de werkzaamheden is dit jaar uitgevoerd. De kosten hiervan dekken we uit de reserve. Het gaat om €94.000.

Speerpunten

Financieel structureel gezonde gemeente

Wat willen we bereiken?

  • We willen zicht hebben op een sluitend meerjarenperspectief.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
We voeren de Wet onroerende zaakbelasting uit -320 0 -320 -277 -277 -277
We heffen Onroerende zaak belasting -1 0 -1 -1 -1 -1
We heffen andere belastingen en leges -1.224 -94 -1.318 -1.227 -1.227 -1.227
We storten in en onttrekken aan reserves -625 -3.072 -3.698 -947 -1.147 -1.647
Bedrijfsvoeringskosten -16.207 -39 -16.246 -15.867 -15.287 -15.287
We beheren onze financiële middelen -3.221 0 -3.221 -2.848 -2.681 -2.513
Overige baten en lasten -1.435 1.237 -198 -1.550 -1.774 -1.909
We ontvangen een algemene uitkering 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten -23.033 -1.968 -25.001 -22.717 -22.393 -22.860
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
We voeren de Wet onroerende zaakbelasting uit 0 0 0 0 0 0
We heffen Onroerende zaak belasting 8.128 0 8.128 8.128 8.128 8.128
We heffen andere belastingen en leges 1.545 0 1.545 1.545 1.545 1.545
We storten in en onttrekken aan reserves 3.588 14 3.652 2.509 2.457 2.998
Bedrijfsvoeringskosten 1.942 9 1.942 1.939 1.939 1.939
We beheren onze financiële middelen 5.011 200 5.211 4.298 4.298 4.298
Overige baten en lasten 208 0 208 208 208 208
We ontvangen een algemene uitkering 61.043 677 61.043 61.278 60.819 60.845
Totaal baten 81.464 900 81.728 79.904 79.393 79.959
Resultaat 58.431 -1.068 56.727 57.187 57.000 57.099