Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Cultuur

Cultuur

"Alle inwoners kunnen cultuur beleven. Cultuur gaat om kunst, muziek, lezen, evenementen, monumenten en ons landschap"

Wat speelt er?

 • Cultuur is van iedereen.
  Cultuur is verweven met onze tradities, monumenten en het landschap.
 • Cultuur voor alle kinderen.
  Alle kinderen komen in aanraking met lezen en muziek.
 • Initiatieven vanuit de samenleving.
  Cultuur is alles wat mensen verbindt. De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners en organisaties zodat het culturele aanbod zo breed mogelijk is.

Algemeen

Voorziening wachtgeld Triangel

De voorziening wachtgeld Triangel is geüpdatet. Op basis van de huidige inzichten kunnen we een deel van de voorziening vrij laten vallen. Enerzijds is er geen of minder gebruik gemaakt van de regeling. Daarnaast hebben we de bestaande afspraken aangepast aan het huidige uitkeringsniveau. Per saldo vallen de lasten € 36.000 lager uit. Via deze Najaarsnota verzoeken wij u de voorziening wachtgeld Triangel met dit bedrag te verlagen. Eerder al verlaagde u deze voorziening, die een aanvankelijke omvang had van maximaal € 830.000,-, met € 112.000,- (Najaarsnota 2015) en € 44.000,- (Jaarrekening 2015). Inmiddels is er € 400.000,- van deze voorziening daadwerkelijk uitgekeerd; en verwachten wij nog € 240.000,- in de toekomst uit te geven.

Speerpunten

Inwoners blijven culturele initiatieven ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

 • De gemeente vertrouwt erop dat volwassenen zelf hun weg vinden op het gebied van cultuur. Zij stimuleert en geeft ruimte aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen en zal deze zo nodig eenmalig (financieel) ondersteunen.
 • We willen cultuur (inclusief de monumenten, landschap en archeologie) verbinden met andere Programmalijnen, zoals leefomgeving, recreatie en toerisme en ruimtelijk beleid.

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Door samenwerking in combinatiefucnties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van basismuziekonderwijs en leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen -232 0 -232 -232 -232 -232
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. -561 0 -561 -561 -561 -561
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met ht basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. -35 0 -35 -35 -35 -35
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en Stichting Muziek en KunstWijs -220 0 -220 -220 -220 -220
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers. -230 0 -230 -230 -230 -230
Deelnemen aan het Cultuur- en erfgoedpact -11 0 -11 -11 -11 -11
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten -406 0 -406 -339 -339 -339
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden -267 0 -267 -267 -267 -267
Totaal lasten -1.962 0 -1.962 -1.895 -1.895 -1.895
Baten Actuele begroting NJN 2017 Wijzigingen Najaarsnota Begroting 2017 na Najaarsnota MeerJB 2018 MeerJB 2019 MeerJB 2020
Door samenwerking in combinatiefucnties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van basismuziekonderwijs en leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen 0 0 0 0 0 0
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. 5 0 5 5 5 5
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met ht basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. 0 0 0 0 0 0
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en Stichting Muziek en KunstWijs 0 0 0 0 0 0
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers. 0 0 0 0 0 0
Deelnemen aan het Cultuur- en erfgoedpact 0 36 36 0 0 0
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten 38 0 38 38 38 38
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden 0 0 0 0 0 0
Totaal baten 43 36 79 43 43 43
Resultaat -1.919 36 -1.883 -1.852 -1.852 -1.852

Kaders die de raad heeft vastgestel