Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

"Meedoen en werk voor iedereen"

Wat speelt er?

  • Bereikbaarheid
    Fysieke en digitale bereikbaarheid in heel Berkelland zijn noodzakelijk voor zowel inwoners als bedrijven. Dit bepaalt of werknemers of bedrijven hier blijven, doorgroeien of zich hier vestigen. Daarom blijft bereikbaarheid een topprioriteit.
  • Ontwikkeling werkgelegenheid
    Hoewel de werkgelegenheid weer iets toeneemt, is het voor veel werklozen nog steeds lastig om werk te vinden. Ook op de langere termijn blijft er sprake van een ruime arbeidsmarkt (meer werkzoekenden dan vacatures). Door een veranderende samenstelling van de beroepsbevolking en veranderingen in de vraag naar werknemers is het van groot belang om alles in het werk te stellen om het aanbod te laten matchen op de vraag. Ook kwetsbare groepen moeten kansen krijgen en meedoen.
  • Samenwerking en regionale profilering
    We kunnen meer bereiken als ondernemers, organisaties en lokaal, regionale, euregionale overheden en provincie met elkaar samenwerken. Zo wordt er door deze partijen hard gewerkt aan een nieuwe profilering van de Achterhoek als SmartHub Achterhoek: de Achterhoek excelleert in Smart Industry, waarvan niet alleen de maakindustrie de vruchten plukt, maar ook andere sectoren zoals de zorg en de agrofood.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Lasten
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. -166 -275 -168 -703 -417
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden -39 -69 -97 -92 -40
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is -33 -61 -11 -11 -11
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. -23 -52 -21 -21 -42
Versterken van industrieterreinen. -238 -443 -390 -630 -50
Voortdurend koppen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) -11.117 -10.855 -11.935 -13.700 -14.382
We zoeken samen met andere partijen naar werkplekken voor medewerkers die voorheen bij Hameland, beschut binnen, werkten -9.153 -8.916 -7.901 -984 -1.373
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst -826 -788 -716 -766 -897
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een SW indicatie een goede werkplek vindt 0 0 0 -409 -290
Loonkosten van het programma Economie en werkgelegenheid 0 0 -311 -8.101 -7.600
Rente en afschrijving van het programma Economie en werkgelegenheid -2.556 -2.952 -1.856 -1.856 -2.014
Totaal Lasten -24.151 -24.412 -23.407 -27.275 -27.115
Baten
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. 0 77 0 30 115
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden 0 0 0 0 11
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is 0 0 0 0 0
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. 57 56 62 62 60
Versterken van industrieterreinen. 515 659 501 501 130
Voortdurend koppen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) 8.172 7.698 7.733 7.814 8.332
We zoeken samen met andere partijen naar werkplekken voor medewerkers die voorheen bij Hameland, beschut binnen, werkten 32 30 0 1.308 1.409
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst 264 544 143 343 302
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een SW indicatie een goede werkplek vindt 0 0 0 0 4
Totaal Baten 9.039 9.063 8.440 10.059 10.364

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Economische Agenda 2016-2020

Vastgesteld door de raad op 14 juni 2016

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2015

Berkelland

603,4

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

   

2015

Nederland

721,7

   

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2015

Berkelland

138,3

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

   

2015

Nederland

122,4

   

Netto arbeidsparticipatie

%

2015

Berkelland

66

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

   

2015

Nederland

65,4

   

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

Berkelland

115

Atlas voor Gemeenten

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt ge

   

2013

Nederland

100

   

Functiemenging

%

2015

Berkelland

46,1

LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

   

2015

Nederland

51,3

   

Bijstandsuitkeringen

per 10.000 inw 18jr eo

2015

Berkelland

192

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

   

2015

Nederland

405,1

   

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inw 15-65jr

2015

Berkelland

409,8

CBS - Participatie Wet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

   

2015

Nederland

311,9

   

% werkloze jongeren

%

2012

Berkelland

1,15

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

   

2012

Nederland

1,21