Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities

Ontwikkelprogramma Decentralisaties en transities

"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"

Wat speelt er?

 • Voormekaar organisatie zit in de doorontwikkelfase
  Na de fase van pionieren is de fase van doorontwikkelen aangebroken, waarbij de ‘Voormekaar’ organisatie optimaal ingericht wordt om op maat aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden in de samenleving op wijk-/kernniveau. 
 • Innovatie van zorg en ondersteuning aan inwoners
  Inwoners kunnen vaak net zo goed of zelf beter hun boontjes doppen. Daarom speelt de gemeente Berkelland in op de behoeften en initiatieven van de inwoners. Eigen kracht en regie van de inwoners en ondersteuning op maat worden voorop gesteld, zonder de aandacht te verliezen voor mensen die kwetsbaar zijn.
 • Toestroom van nieuwkomers
  Toestroom nieuwkomers met integratievraagstukken, oorlogstrauma’s en taalproblemen zorgen voor nieuwe uitdagingen bij gemeente en netwerkpartners (zoals de ‘Voormekaarteams’, jeugdzorg, scholen en de SDOA).
 • Mogelijkheden voor ondersteuning nog niet bij inwoners bekend
  Door de veelvoud aan mogelijkheden voor ondersteuning is het voor sommige hulpvragers moeilijk om zelf een keuze maken of hulp te organiseren.

Algemeen

Nu de transitie van de wettelijke taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg heeft plaatsgevonden, weten inwoners van Berkelland steeds beter de weg te vinden naar Voormekaar. Dit vertaalt zich in een stijgende zorgvraag ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast is er sprake van een autonome kostenstijging door tariefstijgingen. Bovendien is in 2017 ook de laatste grote korting toegepast door het Rijk op de middelen die wij voor de gedecentraliseerde taken ontvangen. De combinatie van deze factoren heeft er toe geleid dat in 2017 er voor het eerst een tekort is ontstaan van € 1,7 miljoen (ten opzichte van de geprognosticeerde uitgaven), waarvoor een beroep wordt gedaan op de daartoe gevormde bestemmingsreserve. Een memo hierover is inmiddels aan uw raad aangeboden en is tevens aan deze jaarrekeningstukken als bijlage toegevoegd.

Speerpunten

Faciliteren opstellen sociale kaart voor inwoners en organisaties

Heroriënteren op vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Lasten
De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking 0 0 -675 -264 0
Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren. -77 -127 -216 -209 -111
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. -5.268 -6.829 -3.849 -6.194 -6.350
Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet PGB) -3.138 -1.293 -3.230 -1.000 -981
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) -6.465 -5.857 -7.313 -5.787 -8.251
Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet- zorg in natura) -7.509 -8.670 -8.351 -7.741 -8.589
Loonkosten van het programma Decentralisaties en transities 0 0 -2.420 -2.420 -716
Rente en afschrijving van het programma Decentralisaties en transities -115 0 0 0 0
Totaal Lasten -22.572 -22.776 -26.055 -23.615 -24.998
Baten
Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen. 3 39 2 5 8
Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo- zorg in natura) 756 -34 820 1.000 665
Totaal Baten 759 6 822 1.005 673

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

Beleidskader 'Samen denken, samen doen' en bijhorend uitvoeringsprogramma

20 februari 2018

Visie "Samenwerking om elkaar te versterken" over de samenwerking in het sociaal domein in de Achterhoek

19 december 2017
Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar

 

13 december 2016

Beleidskader Participatiewet

28 oktober 2014

Visienota ‘Meedoen naar vermogen’

2 april 2013

Lokaal gezondheidsbeleid ‘Voorkomen is beter dan genezen’

26 juni 2013

 

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Jongeren met delict voor rechter

%

2012

Berkelland

3,22

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

   

2012

Nederland

2,57

   

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inw

2015

Berkelland

370

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

   

2015

Nederland

569

   

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2012

Berkelland

2,5

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

   

2012

Nederland

5,66

   

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2015

Berkelland

9,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

   

2015

Nederland

10

   

Jongeren met jeugdreclassering

%

2015

Berkelland

0,6

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

   

2015

Nederland

0,5

   

Jongeren met jeugdbescherming

%

2015

Berkelland

1,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

   

2015

Nederland

1,2

   

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2014

Berkelland

33

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

   

2014

Nederland

60