Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Financiën

Wat speelt er?

  • In deze coalitieperiode hebben we een bezuinigingstaakstelling van € 4,8 miljoen.
  • We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.
  • De regelgeving rond de begroting is gewijzigd daardoor zijn een aantal extra overzichten verplicht

Speerpunten

Emu-saldi 2017 - 2019 (bedragen x € 1.000)

 

2016

2017

2018

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-507

-3.281

-3.365

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

5.250

5.143

5.143

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

180

180

180

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

8.000

4.951

1.200

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

 

 

 

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

 

 

 

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

 

 

 

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

 

 

 

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

 

 

 

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van

 

 

 

Verkoop van effecten:

 

 

 

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekend EMU-saldo

-3.215

-2.909

758

 

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Lasten
Loonkosten van het programma Financiën -20.616 -1.012 -11.392 -11.387 -10.025
Rente en afschrijving van het programma Financiën -85 -44 -4.007 -4.487 1.459
We voeren de Wet onroerende zaakbelasting uit -243 -36 -299 -299 -273
We heffen Onroerende zaak belasting 0 -3 -1 -1 -3
We heffen andere belastingen en leges -516 -765 -873 -934 -573
We storten in en onttrekken aan reserves -14.454 -61.996 0 -4.499 -8.181
Bedrijfsvoeringskosten -3.300 -21.373 -3.831 -4.447 -7.442
We beheren onze financiële middelen -88 -47 2.994 -27 -3.152
We dragen bij aan verbonden partijen. -3.273 -2.903 -3.055 -2.900 -3.236
Overige baten en lasten -489 -50 -2.230 -383 -359
U -7.530 0 0 0 0
Totaal Lasten -50.593 -88.227 -22.692 -29.363 -31.784
Baten
Rente en afschrijving van het programma Financiën 0 0 0 3.817 0
We ontvangen een algemene uitkering 62.907 64.643 60.555 61.720 61.836
We voeren de Wet onroerende zaakbelasting uit 0 -15 0 0 -3
We heffen Onroerende zaak belasting 8.074 7.167 8.128 8.128 8.238
We heffen andere belastingen en leges 1.046 1.123 1.545 1.545 1.102
We storten in en onttrekken aan reserves 17.141 59.695 2.679 4.351 7.863
Bedrijfsvoeringskosten 2.267 251 1.939 1.984 4.100
We beheren onze financiële middelen 5.152 5.639 781 1.194 2.672
We dragen bij aan verbonden partijen. 14 9 8 8 70
Overige baten en lasten 497 673 208 208 1.212
Totaal Baten 97.096 139.186 75.842 82.954 87.091
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 46.503 50.959 53.149 53.590 55.307
Stortingen en onttrekkingen Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Onttrekkingen
We storten in en onttrekken aan reserves 0 0 518 0 0
Mutaties reserves 0 0 518 0 0

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2017

Berkelland

6,04

Eigen begroting

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2017

Berkelland

5,35

Eigen begroting

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2017

Berkelland

654,12

Eigen begroting

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2017

Berkelland

0,04

Eigen begroting

Overhead

% van totale lasten

2017

Berkelland

0,11

Eigen begroting